„Aby osiągnąć zrównoważony rozwój, ochrona środowiska powinna stanowić nierozłączną część procesu rozwoju i nie może być rozpatrywana oddzielnie.”

Deklaracja z Rio o środowisku i rozwoju, Rio de Janeiro 14 czerwca 1992, Zasada 4.

O firmie

KATENA s.c. od grudnia 2016 roku kontynuuje działalność firmy RAF-EKO działającej na rynku od 2000 roku. Celem działalności Spółki jest wspieranie ekologicznego modelu biznesu poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, służących racjonalnemu kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu jego zasobami. Wiemy, że takie działania przynoszą wymierne efekty w postaci m.in. oszczędności, korzyści wizerunkowych oraz nowych klientów.

Współpracujemy zarówno z niewielkimi, rodzinnymi firmami jak i międzynarodowymi korporacjami, reprezentującymi szeroki zakres działalności, a co za tym idzie problemów środowiskowych (w tym w zakresie związanym z poważnymi awariami przemysłowymi). Przeprowadzamy audyty, opracowujemy wymagane dokumenty, analizujemy i rozwiązujemy problemy, prowadzimy dokumentację, a także reprezentujemy przed urzędami administracji oraz organami kontroli.

Atutem firmy jest wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca wieloletnie doświadczenie. Usługi wykonujemy z należytą starannością, terminowo oraz w oparciu o obowiązujące przepisy. Dzięki wysokiej jakości świadczonych usług możemy szczycić się nieustającym zaufaniem naszych stałych kontrahentów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą i do podjęcia współpracy.

Outsourcing

Zachęcamy do powierzenia naszej firmie całości lub części obowiązków dotyczących ochrony środowiska w Państwa organizacji. Takie rozwiązanie pozwala w spokoju zajmować się prowadzeniem biznesu bez niepokojenia się o niedopełnienie olbrzymiej ilości, ciągle zmieniających się wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska. Jest to niewątpliwie rozwiązanie korzystne ze względów finansowych, ponieważ eliminuje konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika, czy ciągłego szkolenia posiadanego personelu. Nasze usługi zawsze dostosowujemy do faktycznych wymogów prawnych, które różnią się w zależności od profilu i skali prowadzonej działalności oraz zakresu oddziaływania na środowisko. Wychodzimy także na przeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów, każdorazowo uzgadniając satysfakcjonujący klienta zakres współpracy, nierzadko uwzględniający także wewnętrzne wytyczne i ustalenia obowiązujące w danej organizacji.

Outsourcing

Sprawozdania i opłaty środowiskowe

Sprawozdania i opłaty środowiskowe

Bieżąca działalność większości firm wiąże się z koniecznością sporządzania szeregu sprawozdań i raportów z zakresu ochrony środowiska. Oferujemy Państwu sporządzanie ich w ustawowych terminach i na aktualnych wzorach. Możemy także złożyć sprawozdania w Państwa imieniu (po otrzymaniu stosownego upoważnienia). Przygotowujemy lub przesyłamy drogą elektroniczną następujące sprawozdania i raporty:

 • sprawozdanie o zakresie korzystania ze środowiska i o wysokości należnych opłat (roczne sprawozdanie "opłatowe"),
 • raport o emisjach do KOBiZE,
 • zbiorcze zestawienie danych o odpadach,
 • sprawozdanie o obrocie czynnikami chłodniczymi do Bazy Danych Sprawozdań o SZWO i FGC,
 • sprawozdania dotyczące opakowań (wprowadzonych do obrotu, przywiezionych z zagranicy, wywiezionych za granicę),
 • sprawozdania dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po środkach niebezpiecznych,
 • sprawozdania dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wprowadzonego do obrotu, zebranego, o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne),
 • sprawozdania dotyczące baterii i akumulatorów (wprowadzonych do obrotu, zebranych, o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne),
 • sprawozdania do GUS

Warto zauważyć, że w chwili obecnej w większości przypadków nie składanie sprawozdań w wyznaczonych ustawowo terminach może skutkować sporymi karami finansowymi!

W ramach raportowania oczywiście naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska i różnego rodzaju opłaty produktowe, które przedsiębiorca ma obowiązek naliczyć i ewentualnie uiścić.

Dokumentacje

Opracowujemy dokumentacje dotyczące wszystkich aspektów ochrony środowiska, zarówno na etapie inwestycyjnym jak i w bieżącej działalności.

Na etapie inwestycyjnym sporządzamy następujące dokumenty i opracowania:

 • kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia,
 • raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia,
 • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego.
 • dokumentację geotechniczną na potrzeby rozpoznania gruntu przed rozpoczęciem budowy.

Dokumenty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:

 • operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,
 • operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji innego podmiotu,
 • operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego (ujęcia, stawu, wylotu ścieków itp.)
 • operat wodnoprawny na piętrzenie wód.

Dokumentacje z zakresu gospodarki odpadami:

 • wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla instalacji,
 • wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
 • wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów,

Dokumentacje z zakresu ochrony powietrza:

 • wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • zgłoszenie instalacji, której eksploatacja nie wymaga zezwolenia.

Inne dokumentacje:

 • inwentaryzacja zasobów przyrodniczych,
 • waloryzacja zasobów przyrodniczych,
 • dokumentacja hydrogeologiczna,
 • dokumentacja geologiczna inżynierska,
 • audyt krajobrazowy.

Dokumentacje

Poważne awarie przemysłowe

Poważne awarie przemysłowe

Oferujemy kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków poważnych awarii dla ludzi i środowiska na etapie planowania, realizacji, prowadzenia i likwidacji Zakładu o Zwiększonym Ryzyku (ZZR) oraz Zakładu o Dużym Ryzyku (ZDR) wystąpienia poważniej awarii przemysłowej.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • Przeprowadzenie oceny zaliczenia zakładu do zakładu ZZR lub ZDR, na podstawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie w oparciu o obowiązujące kryteria kwalifikacyjne.
 • Opracowanie i okresowa analiza dokumentacji wymaganej przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska dla ZZR i ZDR, tj.:
  • zgłoszenie zakładu,
  • program zapobiegania awariom,
  • raport o bezpieczeństwie,
  • plan operacyjno-ratowniczy.
 • Audyt zgodności działalności z wymogami prawnymi oraz ocenę spełniania wymogów bezpieczeństwa.
 • Opracowanie procedur/instrukcji na potrzeby Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SZB).
 • Ocena ryzyka wystąpienia poważnej awarii w istniejącym zakładzie oraz w ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko lub karty informacyjnej.
 • Opracowanie informacji dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego, dotyczących prawdopodobieństwa wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz potencjalnych skutków wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i jej zasięgu.
 • Sporządzanie informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez prowadzących zakłady ZZR i ZDR.
 • Szkolenia ogólne i tematyczne, ukierunkowane na wybrany aspekt działalności zakładu/przedsiębiorcy w kontekście poważnych awarii.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena „wrażliwości” środowiska przyrodniczego, w tym obiektów i obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody na skutki poważnych awarii przemysłowych. Mapy GIS.
 • Nadzór nad usuwaniem skutków poważnych awarii przemysłowych (działania naprawcze i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego).

Inne usługi

W ramach prowadzonej działalności oferujemy Państwo także inne usługi konsultingowe z zakresu ochrony środowiska:

Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy obejmuje kompleksową ocenę zgodności działalności przedsiębiorstwa z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. W ramach audytu sporządzamy szczegółowy raport przedstawiający wszystkie aspekty działalności firmy lub zakładu wraz z określeniem stwierdzonych nieprawidłowości, obszarów wymagających poprawy oraz wskazujemy działania naprawcze.

Monitorowanie przepisów prawnych

W ramach tej usługi przekazujemy na bieżąco informacje o zmianach przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska, wskazując działania niezbędne do dostosowania się do nich. Monitorujemy także w miarę możliwości planowane zmiany prawa i informujemy o przewidywanych skutkach dla przedsiębiorcy.

Prowadzenie ewidencji odpadów

Proponujemy bieżące prowadzenie ewidencji odpadów w siedzibie przedsiębiorcy lub w jego zakładzie. W ramach tej usługi przeprowadzamy także, w razie potrzeb, klasyfikację wytwarzanych odpadów w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Prowadzimy także nadzór nad kompetencjami odbiorców odpadów.

Porządkowanie zaszłości

Usługa ta obejmuje wskazanie działań niezbędnych do uregulowania wszelkich zaległych obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością oraz sporządzenie stosownych dokumentacji, sprawozdań, naliczenie opłat, przygotowanie pism.

Pomoc podczas kontroli

Oferujemy aktywną pomoc w trakcie kontroli WIOŚ lub organów ochrony środowiska. Na życzenie klienta możemy reprezentować go i udzielać wszelkich informacji organom kontrolnym, przygotowywać pisma, wyjaśnienia, odpowiedzi, informacje o zrealizowaniu zarządzenia pokontrolnego itp.

Ponadto oferujemy bieżące doradztwo obejmujące udzielanie informacji, weryfikowanie dokumentów czy przygotowywanie pism i wniosków, a także mniej typowe usługi, jak nadzór nad prowadzeniem prac związanych ze szkodą w środowisku czy sporządzanie wniosku o wyłączenie z zakazów na terenie chronionym.

Inne usługi

Klienci

Wybrani Klienci

 • Apsys Management Sp. z o.o.
 • Auchan Polska Sp. z o.o.
 • Axalta Coating Systems Poland Sp. z o.o.
 • Browar Jabłonowo L. Buksowicz, H. Buksowicz, W. Parol Sp. j.
 • Cadbury Wedel Sp. z o.o.
 • Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o.
 • Carrier Polska Sp. z o.o.
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
 • Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
 • Cyfrowy Polsat S.A.
 • DOW Polska Sp. z o.o.
 • DuPont Poland Sp. z o.o.
 • Ekokogeneracja S.A.
 • Ekonip Sp. z o.o.
 • Erca Wilmar Cosmetic Ingredients Sp. z o.o.
 • Foreco Sp. z o.o.
 • Hodowlano Rolnicza Spółdzielnia DAWIDY
 • Instytut Rybactwa Śródlądowego
 • Iryd Sp. z o.o.
 • Johnson Controls International Sp. z o.o.
 • Komatsu Poland Sp. z o.o.
 • LS Airport Services S.A
 • MOTGUM Perczyński i Godlewscy Sp. j.
 • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Netia S.A.
 • Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.
 • Otis Sp. z o.o.
 • Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • PIT-RADWAR S.A.
 • PKP Intercity S.A.
 • Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o
 • PZ HTL S.A.
 • Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o.
 • Soudal Manufacturing Sp. z o.o.
 • Starostwo Powiatowe w Gołdapi
 • Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Warszawie
 • Technicolor Polska Sp. z o.o.
 • Tempcold Sp. z o.o.
 • ThyssenKrupp Energostal S.A.
 • UPS Polska Sp. z o.o.
 • Transgourmet Polska Sp. z o.o.
 • Urząd Miejski w Gołdapi
 • Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
 • Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
 • ZAP Sznajder Batterien S.A.

Referencje

HRS Dawidy DuPont EkonipJCNCBJ Swierk RADWARPKP Intercity PWiK Piaseczno Tempcold WFDiF

Kontakt

KATENA

Katena s.c.
Rafał Karwacki Urszula Owczarska

ul. Filipowicza 3 m.9
05-400 Otwock

NIP 5322063049
REGON 365999104

BIURO

ul. Powstańców Warszawy 17 lok. 22
05-400 Otwock

tel. 22 779 67 58
biuro@katena.pl

 

Rafał Karwacki
tel.kom. 503 079 356
rkarwacki@katena.pl

 

Urszula Owczarska
tel.kom. 601 662 884
uowczarska@katena.pl

 

MAPA: BIURO FIRMY